Adatkezelési tájékoztató

 

AZ ADATKEZELŐ VÁLLALKOZÓ ADATAI:

Név:

Székhely:

Nyilvántartási szám:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Honlap: www.optimumcarcare.hu (a továbbiakban: webáruház)

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

ADATTAKARÉKOSSÁG

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

PONTOSSÁG

A személyes adatok kezelésének pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lennie, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék.

KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor, és annyiban jogszerű, amennyiben:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a-b) az érintett hozzájárulása),
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (kötelező),
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 7. ÉRINTETT JOGAI

Az érintett kérelmezheti a Vállalkozónál:

 • Tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről,
 • Személyes adatainak helyesbítését, javítását,
 • Személyes adatainak, zárolását, törlését– a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
 • A személyes adatok továbbítását.

AZ ÉRINTETT JOGOSULT ARRA, HOGY

 • A személyes adataihoz hozzáférjen,
 • Megadott hozzájárulását bármikor visszavonja,
 • Tiltakozzon a személyes adatának kezelése ellen
 • Mentesüljön az automatizált döntéshozatal alól

4.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről még az adatkezelés megkezdése előtt, és ezen felül kérésére bármikor.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolták az érintett személyazonosságát. Különleges adat esetén kizárólag írásbeli tájékoztatás adható.

4.2. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a Vállalkozótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van.

4.3. HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult pontatlan adatai helyesbítését kérni. Ezen jog megilleti az érintettet, eredetileg pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott adatnál. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Vállalkozó rendelkezésére áll, a személyes adatot a Vállalkozó helyesbíti.

4.4. SZEMÉLYES ADAT TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG –"AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG"

Az érintett bizonyos esetben jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

A Vállalkozó köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).

AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG:

Amennyiben a személyes adatot a Vállalkozó nyilvánosságra hozta, és a fenti pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia, és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ész-szerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

NEM JOGOSULT AZ ÉRINTETT A TÖRLÉSRE, ÉS AZ ELFELEDTETÉSI JOG GYAKORLÁSÁRA:

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG – ZÁROLÁS -

A Vállalkozó az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. a) ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

SZEMÉLYES ADAT ZÁROLÁSA

Törlés helyett a Vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

KORLÁTOZÁS KÖVETKEZMÉNYE:

Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az érintett hozzájárulásával, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérni, ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, kérni a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását - ha ez technikailag megvalósítható –

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadság jogait.

4.7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, közvetlen üzletszerzési cél esetén, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetén.

Ebben az esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha

 • az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4.8. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

4.9. AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ALÓLI MENTESSÉG JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A mentesség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Az érintett jogosult az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

 1. ÉRINTETT JOGAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI REND

5.1. Tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódó eljárás

5.1.1. Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor

Az adatkezelés megkezdése előtt, az adatfelvételkor közölni kell érintettel, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e, vagy kötelező. Egyértelműen, és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK, HA A SZEMÉLYES ADATOKAT AZ ÉRINTETTŐL GYŰJTI BE A VÁLLALKOZÓ:

A Vállalkozó a személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítása végett, az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információk mindegyikét,

 1. a) a Vállalkozónak vagy a Vállalkozó képviselőjének neve és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
 4. d) a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
 5. e) és tájékoztatja az érintett jogairól;
 6. f) jogorvoslati eljárásról, a panasz benyújtásának jogáról.

Tájékoztatás időpontja: adatfelvételkor.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

Amennyiben a személyes adatokat a Vállalkozó nem az érintettől szerezte be, a Vállalkozó az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. a) a Vállalkozónak vagy a Vállalkozó képviselőjének neve és elérhetőségei
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 5. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

Tájékoztatás időpontja:

 • az adat megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, (legfeljebb 1 hónap),
 • első kapcsolatfelvétel alkalmával – ha kapcsolattartási célú az adatkezelés,
 • ha más címzettel is közölve lesz az adat, akkor legkésőbb az első közléskor.

Mikor mellőzhető a tájékoztatás:

 • az érintett már rendelkezik az információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik, vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

5.1.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A Vállalkozó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

5.1.3. AZ ÉRINTETT ÁLTAL KÉRT ADATOK KIADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 1. A) Az adathordozó költsége

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe:

 1. a) papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
 2. aa) 130 Ft/másolt A/4-es oldal,
 3. ab) 260 Ft/másolt A/3-as oldal,
 4. b) papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
 5. ba) 12 Ft/másolt A/4-es oldal,
 6. bb) 24 Ft/másolt A/3-as oldal,
 7. c) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó,
 8. d) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége.

A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet meghaladja.

 1. B) A Postaköltség

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi mértékek vehetők figyelembe:

 1. a) az érintett részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja,
 2. b) az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja.

5.1.4. TÁJÉKOZTATÁS A KORLÁTOZÁS FELOLDÁSÁRÓL

A Vállalkozó az érintettet, (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést), az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.1.5. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT KÉRELMÉRE VAGY TILTAKOZÁS ESETÉN

Az érintett tájékoztatást kérő levele esetén a Vállalkozó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, írásban köteles megadni a tájékoztatást.

Az érintett kérelmére a Vállalkozó tájékoztatást ad:

 • az érintett általa kezelt, illetve az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 • azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ha a Vállalkozó az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

JOGORVOSLAT:

Ha az érintett a Vállalkozó a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Vállalkozó a határidőt elmulasztja, az érintett az Infotv. 23. §- ban, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

5.2. ADAT MEGJELÖLÉSE

A Vállalkozó, mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.3. ADATOK HELYESBÍTÉSE

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az adat helyesbítésről, a zárolásról, a törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az érintettet, továbbá mindazokat tájékoztatni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Vállalkozó tájékoztatja az érintetett e címzettekről,

Ha a Vállalkozó az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Vállalkozó tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.5. TILTAKOZÁS ADATKEZELÉS ELLEN

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Vállalkozó köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, adattovábbítást) megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította.

JOGORVOSLAT:

Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott döntéssel, a döntés ellen az Infotv. 23. §-ában, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében foglalt módon – bírósághoz fordulhat.

 1. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE:

A Vállalkozó köteles az adatkezelési tevékenységét úgy folytatni, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 1. A VÁLLALKOZÓNÁL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

7.1. vásárlással összefüggő adatkezelés

A szolgáltatásokat természetes személyek, egyéni vállalkozók is igénybe veszik.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges Számv. tv.169. § (2) bekezdés
adatkezelés célja: számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése
kezelt adatok köre: természetes személy, egyéni vállalkozó neve, címe (székhelye, adószáma)
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év, Számv. tv. 169. § (2) bekezdés
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

 

7.2. a Vállalkozó által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés - honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

A Vállalkozó honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: "Süti") kerül küldésre a honlapot meglátogató érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Az érintett a honlap böngészésére irányuló magatartásával, világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta.

A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, élmény fokozása érdekében működnek. Vállalkozó személyes adatkezelést e körben nem folytat.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) az érintett hozzájárulása
adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul
adattárolás módja: elektronikus

 

7.3. hírlevélre való jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

A Vállalkozó a hírlevélre való jelentkezés okán adatokat kér be,a szolgáltatást használni kívánó érintettől. A beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival.

Az érintett kör: minden olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, aki a Vállalkozó hírlevelére feliratkozni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

Amennyiben az érintett a hírlevélre feliratkozik, akkor név, e-mail cím, IP cím, dátum és időpont, valamint az adatgyűjtés forrása adatok továbbításra kerülnek a Marketing Nyilvántartás adatbázisába.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

Törölni kell továbbá a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat (pl.: marketing tevékenység céljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a szolgáltatás igénybevevője így rendelkezik (pl.: leiratkozik a hírlevélről). Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ilyen adatok törlését haladéktalanul el kell végezni

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) az érintett hozzájárulása
adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul
adattárolás módja: elektronikus

 

7.4. webáruház működtetésével összefüggő adatkezelés

A webáruházban történő vásárlásra az alábbi rendelkezések az irányadók.

A weboldalon online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az Ektv. az adatvédelmi előírásai között felhatalmazza a Vállalkozót, mint szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek.

A Vállalkozónak úgy kell üzemeltetnie a webáruházat, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, fontos korlát az is, hogy ezeket az adatokat csak a szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A Vállalkozó a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett használhatja fel.

A Vállalkozó a szolgáltatás nyújtását megelőzően, és a szolgáltatás nyújtása során is folyamatosan biztosítania kell, hogy a kötelező adatkezelések kivételével az érintett az adatkezelést bármikor megtilthassa.

Az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolhatók össze az érintett azonosító adataival, és az érintettek hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személyeknek.

Törölni kell a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve az megszűnik, továbbá a számlázást követően. Ez a törlési kötelezettség természetesen az egyéb jogszabályok által megőrizendő adatokra nem alkalmazható (azaz pl.: a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően továbbra is őrizni kell).

Törölni kell továbbá a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat (pl.: hírlevél, marketing tevékenység céljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél megszűnt vagy a szolgáltatás igénybevevője így rendelkezik (pl.: leiratkozik a hírlevélről). Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ilyen adatok törlését haladéktalanul el kell végezni.

Személyes adatok esetében a hozzájáruláshoz írásbeli forma általában nem szükséges, megadható ráutaló magatartással is

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) a.) érintettek hozzájárulása

Törvényi felhatalmazás Ektv. 13/A., bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés

adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetések (pl.: hírlevelek) vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából
kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul,  számlázást követően
adattárolás módja: elektronikus

7.5. panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

Abban az esetben, ha az érintett panasszal/minőségi kifogásossal kíván élni a Vállalkozó irányába, azt megteheti telefonon, írásban postai úton vagy elektronikusan.

Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a Vállalkozónak át kell adnia az érintettnek.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) a.) érintettek hozzájárulása, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (6),(7) bekezdése törvényi felhatalmazás

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges

adatkezelés célja: ügyfélpanaszok felvétele,

panaszkezelés intézése

kezelt adatok köre: neve, címe/székhelye, telefonszáma és a jegyzőkönyvvezető neve,
 adattárolás határideje: a panasz megválaszolásától számított fogyasztóvédelmi törvény szerinti 5 év (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés), vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év.
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

 

Önnek jogában áll az is, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésére vonatkozóan panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36(1)391-1400
Honlap: http://naih.hu

7.6. kintlévőség kezeléssel összefüggő adatkezelés

A Vállalkozó követeléskezelő tevékenységét saját munkatársak végzik. A hátralékkal rendelkező érintettek/ügyfelek részére fizetési felszólítást küldenek.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges
adatkezelés célja: szolgáltatási területen az ügyféladatok kezelése kintlévőség kezelés céljából
kezelt adatok köre: név, cím/székhely, adószám

telefonszám, e-mail cím

adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (5 év)
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

 

7.7. informatikai tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

A Vállalkozó honlapja a optimumcarcare.hu címen érhető el. A honlap nem saját üzemeltetésű.

A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie, Google Analytics stb.) valósul meg.

A 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye (a továbbiakban: "2012/4. számú Vélemény ") alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz (hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani):

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik ("user-input cookies"),
 • hitelesítési munkamenet-sütik ("authentication cookies"),
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik ("user centric security cookies"),
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik ("multimedia player session cookie"),
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik ("load balancing session cookies"),
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik ("user interface customization cookies").

A webáruházak üzemeltetői csak olyan sütiket alkalmazhatnak, amelyekről egyértelműen meg tudják állapítani, hogy a webáruházak milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat.

 1. KISZERVEZETT ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA

Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Vállalkozó határozza meg.

Adatfeldolgozói feladat

 • futárszolgálat: csomagküldemények rendszeres felvétele, továbbítása, kézbesítése, utólagos átutalással történő díjkiegyenlítése
 • könyvelő: a Vállalkozó folyamatos könyvviteli szolgáltatásának ellátása céljából
 • ügyvéd: abban az esetben, ha a Vállalkozó képviseletét látja el az érintettel szemben
 • tárhelyszolgáltató
 • rendszergazda
 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

Általános szabályként az érintett adatait nem fogjuk harmadik felekhez továbbítani, kivéve, ha erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha az adatok továbbítására a szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében van szükség, vagy ha az érintett előzetesen kifejezett hozzájárulását adta adatainak továbbításához.

Külső szolgáltatók, például a csomagküldeményeket kiszállító futárszolgálat, csak akkor kapják meg az érintett adatait, ha és amennyiben ez az érintett megrendelésének feldolgozásához szükséges. Ilyen esetekben azonban a lehető legkevesebb adatot továbbítunk. Gondoskodunk arról, hogy ha szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az érintett személyes adataival, akkor ez az adatvédelmi jogszabályok előírásaival összhangban történjen meg, a megrendelésnek a GDPR 28. cikke szerinti feldolgozása során. Kérjük, az adott szolgáltató adatvédelmi irányelveit is vegye figyelembe. Bár ésszerű mértékig mi is megvizsgáljuk, hogy a szolgáltatások teljesítik-e a jogi követelményeket, a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások tartalmáért az adott szolgáltató a felelős.

 1. ADATBIZTONSÁG

Kiterjedt technikai és működési biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk annak érdekében, hogy megvédjük az érintett adatait a véletlen vagy szándékolt manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől és attól, hogy az érintett adataihoz illetéktelenek hozzáférjenek. Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen áttekintjük és frissítjük, hogy lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel.

2019. december